Photo of teacher

Huỳnh Vĩnh Nam

Data Scientist, A.I Engineer

Học vấn

Cử nhân - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin và truyền thông

Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 15.1 / 20

Thạc sĩ - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Chuyên ngành: Data Mining for IoT

Tốt nghiệp loại Xuất sắc, điểm trung bình 15.0 / 20

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

C/C++

CUDA

Java

Python

JavaScript

MATLAB

R

Công tác

Phòng Lab L3i thuộc
Đại học La Rochelle04/2019 - 07/2019

  • Thực tập Cử nhân - Trợ lý nghiên cứu

Phòng Lab ICTLab thuộc
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 04/2020 - 09/2020

  • Thực tập Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh & Developer